Komenda Garnizonu Poznań
Komenda Garnizonu Poznan
Komenda Garnizonu Poznań jest jednostką organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

Zadania Komendy Garnizonu Poznań

  • zapewnianie, we współdziałaniu z Żandarmerią Wojskową, przestrzegania dyscypliny wojskowej i porządku publicznego w garnizonie;
  • współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania cmentarzy wojskowych, mogił żołnierskich oraz miejsc pamięci narodowej;
  • kierowanie całokształtem zadań związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej w czasie przygotowania i przeprowadzania uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno-religijnych i uroczystości pogrzebowych;
  • Ustalanie rodzaju umundurowania noszonego podczas realizacji przedsięwzięć garnizonowych.
Pierwsze wzmianki w archiwach wojskowych dotyczące powstania Komendy Garnizonu Poznań mówią o roku 1921. W Dzienniku rozkazów Tajnych została przedstawiona tymczasowa organizacja na czas pokoju Komend Lokalnych, według którego w Poznaniu powstała Komenda Obozu Warownego na czele której miał stanąć oficer w stopniu gen. bryg. Z upływem lat stopnień etatowy komendanta Garnizonu jak i cały etat komendy obniżał się do dzisiejszego poziomu.

Obecny komendant Garnizonu mjr Bartosz Kosiński stanowisko piastuje od 18.09.2017 roku. Poprzednikami obecnego komendanta byli między innymi:
  • płk Stefan OLĘDEREK;
  • ppłk Zbigniew GÓRALEWICZ;
  • mjr Tomasz LOREK;
  • mjr Wojciech NAWROCKI;
  • cz. p. o. por. Grzegorz KUROWSKI

Komenda Garnizonu jest jedną z najmniejszych jednostek wojskowych która posiada odznakę pamiątkowa, Komendy Garnizonu Poznań wprowadzona została Decyzją Nr 226/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 189). Odznaka pamiątkowa, jest wyrazem uznania za sumienną,  nienaganną służbę i pracę oraz zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym żołnierzom i pracownikom wojska,
a także osobom szczególnie zasłużonym dla Komendy Garnizonu Poznań. Odznaka utożsamia kadrę zawodową i pracowników wojska z jednostką, w której pełnią służbę i pracują, podnosi jej prestiż i znaczenie w kontaktach ze społeczeństwem. Komenda Garnizonu Poznań jest jednostką organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu – Dowódcy Garnizonu Poznań.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych